ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
บริเวณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2)

เอกสารแบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
บริเวณ พื้นที่ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ดอกไม้ และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน
บริเวณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
ในวัน พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
โดยเตรียมเอกสารเพื่อแบบการลงทะเบียนตามประกาศที่แนบมานี้
ขอสงวนสิทธิ 1 บุคคล ต่อ 1 สิทธิ
ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/RhiuiiqEwtuz72x29

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจชมสถานที่จริง สามารถเข้าชมพื้นที่ได้ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.

เอกสารแนบประกาศ

แผนที่แสดง สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์

(เพิ่มเติม) เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย

                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าชมศูนย์อาหารในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. นั้น

                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งเลื่อนวันเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าชมศูนย์อาหารออกไปก่อน  ทั้งนี้วันและเวลาที่จะเปิดให้เข้าชมพื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องรับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านอาหารในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
และทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าชมศูนย์อาหาร
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัคร Click

ประกาศแจ้งเวียน. ผู้ใช้บริการ อาคารจอดรถ ถ.สุเทพ S1

มหาวิทยาลัยกำหนดเวลา เปิด-ปิด อาคารจอดรถ S1 ใหม่ เป้นเวลา 6.00 น. ถึงเวลา 23.00 น.

และกำหนดอัตราค่าบำรุงจอดรถยนต์ใหม่ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
            – 4 ชั่วโมงแรก ไม่คิดค่าบำรุง , ชั่วโมงที่ 4 ถึง 12 คิดค่าบำรุง 20 บาท , ชั่วโมงถัดไป คิดค่าบำรุงชั่วโมงละ 10 บาท , เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

2. บุคคลทั่วไปผู้มาใช้บริการ
            – 4 ชั่วโมงแรก ไม่คิดค่าบำรุง , ชั่วโมงที่ 4 ถึง 5 คิดค่าบำรุง 50 บาท , ชั่วโมงถัดไป คิดค่าบำรุงชั่วโมงละ 10 บาท , เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

3. บุคคลทั่วไป
            – คิดค่าบำรุงชั่วโมงละ 10 บาท , เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้อัตราใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า
หอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่