ประกาศแจ้งเวียน. ผู้ใช้บริการ อาคารจอดรถ ถ.สุเทพ S1

มหาวิทยาลัยกำหนดเวลา เปิด-ปิด อาคารจอดรถ S1 ใหม่ เป้นเวลา 6.00 น. ถึงเวลา 23.00 น.

และกำหนดอัตราค่าบำรุงจอดรถยนต์ใหม่ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
            – 4 ชั่วโมงแรก ไม่คิดค่าบำรุง , ชั่วโมงที่ 4 ถึง 12 คิดค่าบำรุง 20 บาท , ชั่วโมงถัดไป คิดค่าบำรุงชั่วโมงละ 10 บาท , เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

2. บุคคลทั่วไปผู้มาใช้บริการ
            – 4 ชั่วโมงแรก ไม่คิดค่าบำรุง , ชั่วโมงที่ 4 ถึง 5 คิดค่าบำรุง 50 บาท , ชั่วโมงถัดไป คิดค่าบำรุงชั่วโมงละ 10 บาท , เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

3. บุคคลทั่วไป
            – คิดค่าบำรุงชั่วโมงละ 10 บาท , เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้อัตราใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า
หอพักอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า
เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 – 14 มีนาคม 2560 (ภายในวัน และเวลาราชการ)

รับสมัครและการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านซัก-อบแห้งเสื้อผ้า

รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม

ประกาศสสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม