(เพิ่มเติม) เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย

                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าชมศูนย์อาหารในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. นั้น

                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งเลื่อนวันเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าชมศูนย์อาหารออกไปก่อน  ทั้งนี้วันและเวลาที่จะเปิดให้เข้าชมพื้นที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ