ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร

เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสถานที่สำหรับประกอบการจำหน่ายอาหารในอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่างลง จำนวน 1 ห้อง จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์   ในการประกอบกิจการดังกล่าว  เพื่อสำหรับให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป  ตามรายละเอียดดังนี้

                  ก. สถานที่จำหน่าย บริเวณชั้น 2 ห้องหมายเลข 2 อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข. ประเภท อาหารพื้นเมืองประจำภาคเหนือและหรือภาคอีสาน
ค. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                  ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเช่าสถานที่  สามารถกรอกแบบฟอร์ม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  17  พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

เอกสารรายละเอียด

ลิงค์ลงทะเบียน

Translate »