1. ผู้ขอใช้ต้องเสนอโครงการใช้หอประชุมและหรือพื้นที่บริเวณโดยรอบ ที่แสดงถึงความเป็นมาของการขอใช้พื้นที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและรูปแบบของการจัดงาน พร้อมทั้งแผนผังบริเวณ เพื่อเสนอขออนุญาตและประเมินค่าบำรุงต่างๆผ่านส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ขอใช้ ก่อนวันที่ขอใช้ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ต่อสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้หอประชุมแล้ว ผู้ขอใช้จะต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับชำระค่าบำรุงการใช้หอประชุมตามอัตราที่กำหนด โดยชำระเป็นเงินสด ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ก่อนวันที่ขอใช้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ กรณีที่ขอใช้หอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบก่อนวันใช้งานเกิน 60 วัน ผู้ขอใช้ต้องชำระค่าบำรุงและค่ามัดจำเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของที่ประเมินตาม วรรคแรก ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุญาต และจะต้องชำระค่าบำรุง และค่ามัดจำส่วนที่เหลือจนครบก่อนวันที่ขอใช้ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
 3. เมื่อได้ชำระค่าบำรุงการใช้หอประชุม ให้ผู้ขอใช้นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นต่อสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สินในวัน และเวลาราชการ เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในการใช้หอประชุมให้ต่อไป
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการใช้หอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้ว มหาวิทยาลัยจะประเมินค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าบำรุงระบบสาธารณูปโภคและค่ากระแส ไฟฟ้าส่วนที่เกิน พร้อมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น(ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบ โดยผู้ขอใช้จะต้องชำระให้แก่มหาวิทยาลัยภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ หากไม่ชำระ มหาวิทยาลัยจะหักเงินค่ามัดจำชดใช้แทน หากไม่เพียงพอจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 5. ผู้ขอใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การขอใช้และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ ขอใช้รายอื่นต่อไป โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำรุง และค่ามัดจำ ที่ชำระไว้แล้ว รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น
 6. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้หอประชุมและพื้นที่โดยรอบมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อ ทรัพย์สินของตนเอง หากมีการสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของบุคคลใด ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ต้องชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินนั้นๆ หรือทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับอนุญาตเอง หรือชดใช้สินไหมทดแทนให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามจำนวนที่ได้รับความเสียหายจริง

อัตราค่าบำรุงการใช้หอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบ

อัตราดังกล่าวได้รวมค่าทำความสะอาด ค่าเก็บขยะและเศษสิ่งเหลือใช้ที่เกิดจากการใช้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำหอประชุม แต่ไม่รวมค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการจารจร ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้จัดกับสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกขั้น พื้นฐานต่างๆให้เท่านั้น ซึ่งได้แก่ การจัดโต๊ะ เก้าอี้ ควบคุมและกำกับดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินประจำหอประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการรักษาความสะอาดตามปกติ 

** กรณีการจัดกิจกรรมและหารายได้ และใช้พื้นที่ลานจอดรถเฉพาะการจอดรถจะไม่คิดค่าบำรุงการใช้พื้นที่ลานจอดรถ 
** กรณีใช้หอประชุมและพื้นที่บริเวณโดยรอบเกินเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้คิดค่ากระแสไฟฟ้าในอัตราชั่วโมงละ 3,000 บาท

ขั้นตอนการเช่าหอประชุม

ขั้นตอนการขอใช้หอประชุม

 1. ผู้เช่าสอบถามวันเวลาว่างที่สามารถจัดกิจกรรมได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. ผู้เช่ากรอกข้อมูลในฟอร์มรายละเอียดความต้องการใช้หอประชุม
 3. ผู้เช่าทำหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร จัดส่งยังสำนักฯ
 4. สำนักแจ้งราคาค่าเช่าหอประชุม โดยตอบเป็นหนังสือบันทึกข้อความ ลงนามโดยผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ กลับไปยังผู้เช่า
 5. ผู้เช่าตอบตกลงกับราคาและเงื่อนไขการเช่าของสำนัก
 6. ผู้เช่าจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า 50% ไม่ช้ากว่า 7 วันก่อนวันจัดกิจกรรม
 7. ผู้เช่าจ่ายเงินส่วนที่เหลืออีก 50% ไม่ช้ากว่า 1 วันก่อนวันจัดกิจกรรม
 8. ผู้เช่าเข้าร่วมประชุมเตรียมงานกับเจ้าหน้าที่สำนักฯ (ฝ่ายขาย และ ฝ่ายวิศวกรรม) ก่อนวันจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 วัน ตามกำหนดนัดของสำนักฯ
 9. ผู้เช่าร่วมตรวจงานกับฝ่ายวิศวกรรม (ไฟฟ้า ปรับอากาศ โสตฯ) ก่อนวันจัดงาน 1 วัน
 10. ผู้เช่าประเมินการดำเนินงานของหอประชุม
 11. กรณีมีการผิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม A-01 หรือ หนังสือบันทึกข้อความตอบของสำนักฯ หรือ แบบประเมินจากฝ่ายสถานที่และฝ่ายวิศวกรรมของหอประชุม จำเป็นต้องมีการปรับผู้เช่าโดยอาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 19/2549
 12. เอกสารแบบฟอร์มขอใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนขอใช้งานหอประชุม  Online