ระบบสั่งน้ำดื่มอ่างแก้ว

-ขั้นตอนการชำระเงินค่าน้ำดื่ตราอ่างแก้ว
-แบบฟอร์มของเข้าใช้งาน Mis เพื่อปริ้นใบวางบิลและตรวจสอบยอดเงิน
-Flowchart ระบบน้ำดื่มอ่างแก้วใหม่ เปรียบเที่ยบกับระบบเดิม
-คู่มือการใช้งานระบบการสั่งน้ำดื่มตราอ่างแก้ว(กรุณาเปิดเอกสารด้วย chrome)
-แนวทางดำเนินการสำหรับการใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-บันทึกข้อความตัวอย่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการ


น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ผ่านการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของ 
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงอุตสาหกรรม

1. น้ำดื่มบรรจุถ้วยแบบ PET
ขนาด 220 ซีซี(48ถ้วย)
ราคากล่องละ 80 บาท

2. น้ำดื่มบรรจุขวดแบบ PET
ขนาด 350 ซีซี(12ขวด) 
ราคาแพ็คละ 42 บาท

3. น้ำดื่มบรรจุขวดแบบ PET
ขนาด 600 ซีซี(12ขวด)
ราคาแพ็คละ 50 บาท

4. น้ำดื่มบรรจุถังขาวขุ่น
ขนาด 20 ลิตร
ราคาถังละ 22 บาท

5.น้ำดื่มบรรจุขวดแบบ
PET
ขนาด 1500 ซีซี(6ขวด)
ราคาแพคละ 48 บาท