ระบบสั่งน้ำดื่มอ่างแก้ว

-แบบฟอร์มของเข้าใช้งาน Mis เพื่อปริ้นใบวางบิลและตรวจสอบยอดเงิน
-Flowchart ระบบน้ำดื่มอ่างแก้วใหม่ เปรียบเที่ยบกับระบบเดิม
-คู่มือการใช้งานระบบการสั่งน้ำดื่มตราอ่างแก้ว(กรุณาเปิดเอกสารด้วย chrome)
-แนวทางดำเนินการสำหรับการใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-บันทึกข้อความตัวอย่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการ


น้ำดื่มตราอ่างแก้ว ผ่านการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของ 
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงอุตสาหกรรม

1. น้ำดื่มบรรจุถ้วยแบบ PET
ขนาด 220 ซีซี(48ถ้วย)
ราคากล่องละ 80 บาท

angkaew-220cc

2. น้ำดื่มบรรจุขวดแบบ PET
ขนาด 350 ซีซี(12ขวด) 
ราคาแพ็คละ 42 บาท

angkaew-400ml

3. น้ำดื่มบรรจุขวดแบบ PET
ขนาด 600 ซีซี(12ขวด)
ราคาแพ็คละ 50 บาท

angkaew-600ml

4. น้ำดื่มบรรจุถังขาวขุ่น
ขนาด 20 ลิตร
ราคาถังละ 22 บาท

angkaew-tank20liter

5.น้ำดื่มบรรจุขวดแบบ
PET
ขนาด 1500 ซีซี(6ขวด)
ราคาแพคละ 48 บาท