วิสัยทัศน์

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มุ่งมั่นที่จะบริหารและ จัดการทรัพย์สิน เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหาร และจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหารายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนี้

  1. บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ จาการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส และเป็นระบบ ได้แก่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณข่วงพะยอม อาคารบริการนักศึกษา อาคารสโมสรข้าราชการ และบริเวณร้านอาหารของสำนักงานมหาวิทยาลัย
  2. บริหารจัดการและจัดจำหน่ายน้ำดื่มตราอ่างแก้ว ของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร้านค้าบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน และแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่ระดับสากล
  2. เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถแสวงหารายได้และนำไปพัฒนา ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
  3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
  4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการกับหน่วยงานและบุคคล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ
  5. เพื่อแสวงหาการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเหมาะสม