รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
Email
นางสาวทิพย์วิมล ศรีวิชัย
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

Email : tipvimon.s@cmu.ac.th
Phone : 053942680-26

นายราชันย์ เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานช่าง

Email : rachan.k@cmu.ac.th
Phone : 053942680-16

นายกิตติพงษ์ มูลวิชัย
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

Email : kittipong.m@cmu.ac.th
Phone : 053942680-17

นายสิทธิพร ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง วิศวกร

Email : sitthiphon.c@cmu.ac.th
Phone : 053942680-21

นายนนทชัย ระวังกาย
ตำแหน่ง พนักงานช่าง

Email : nonthachai.r@cmu.ac.th
Phone : 053942680-21

นายรักษ์ ปงกา
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป

Email : ruk.p@cmu.ac.th
Phone : 053942680-21

นายทศพล ไชยน้อย
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

Email : tossapon.ch@cmu.ac.th
Phone : 053942680-27

นายพีระศักดิ์ พรหมศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Email : perasak.prom@cmu.ac.th
Phone : 053942680-44

นายพันแสน อุบาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Email : phansan.u@cmu.ac.th
Phone : 053942680-43

นางสาวณัฐณิชา ยาประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

Email :  nutnicha.y@cmu.ac.th
Phone : 053942680-42

นางณัฐชญา สังข์คำภาร์
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

Email : nutchaya.s@cmu.ac.th
Phone : 053942680-21

ปาณัท สินสุวรรณ์
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

Email : panat.s@cmu.ac.th
Phone : 053942680-16

นายสมบัติ​ ทอง​ดี​เจริญ​
ตำแหน่ง พนักงานช่าง

Email : sombat.th@cmu.ac.th
Phone : 053942680-27