รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
นางสาวทิพย์วิมล ศรีวิชัย
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาพร อินตา
ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
นายกิตติพงษ์ มูลวิชัย
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
นายสิทธิพร ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง วิศวกร
นายนนทชัย ระวังกาย
ตำแหน่ง พนักงานช่าง
นายรักษ์ ปงกา
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป
นายทศพล ไชยน้อย
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
นายพีระศักดิ์ พรหมศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายพันแสน อุบาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.คคนางค์ ติปัญโญ
ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐณิชา ยาประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
นางณัฐชญา สังข์คำภาร์
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน