วิสัยทัศน์

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มุ่งมั่นที่จะบริหารและจัดการทรัพย์สิน เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน และแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่ระดับสากล 2. เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถแสวงหารายได้และนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการกับหน่วยงานและบุคคล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ 5. เพื่อแสวงหาการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Translate »