ประวัติ

 • สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานะเป็นสำนักในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการบริหารงานที่เป็นอิสระนอกระบบราชการ เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้
 • ต่อมามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ให้แบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551

วิสัยทัศน์

 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มุ่งมั่นที่จะบริหารและจัดการทรัพย์สิน เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจหลัก

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหารายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ จากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส และเป็นระบบ ได้แก่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณข่วงพะยอม อาคารบริการนักศึกษา อาคารสโมสรข้าราชการ และบริเวณร้านอาหารของสำนักงานมหาวิทยาลัย
 2. บริหารจัดการและจัดจำหน่ายน้ำดื่มตราอ่างแก้ว ของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร้านค้าบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน และแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่ระดับสากล
 2. เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถแสวงหารายได้และนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
 3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการกับหน่วยงานและบุคคล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ
 5. เพื่อแสวงหาการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเหมาะสม
Translate »

คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ ด้วยการปฎิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ตั้งค่า นโยบายคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า